Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisni, jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību

“Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisni, jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.” (Gal.5:4-5) Dievišķā bauslība ik vienam cilvēkam ir ierakstīta sirdī (Rom.2:14-15); tā viņam ir saprotama un tuva. Cilvēks allaž ir centies taisnību panākt ar saviem darbiem, pats gribēdams būt tas, kas…

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā

“Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.”[Ebr.4:6] Lūgšana kristietim nav paša izvēle, iegriba vai kāda sekundāra, otršķirīga lieta. Tā ir Dieva griba un pavēle, lai katrs kristietis piesauktu Dievu bēdās un priekos, pateiktos Viņam nemitīgi, kā raksta apustulis Pāvils: “Lūdziet bez mitēšanās Dievu…Jo tāda ir Dieva…

Mūžība tagadnē

..Jēzus, tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: “Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien pat jāpaliek tavā namā.” Un tas steigšus nokāpa zemē un viņu uzņēma pie sevis ar prieku…Jēzus viņam sacīja: “Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt…

Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.

Dieva vārda uzņemšana sākas ar atziņu par sava prāta mazspēju, par neprasmi aptvert to, kas kā Dieva ģeķība ir krietni pārāks par cilvēka gudrību. Tā sākas ar savas pašapziņas un spriestspējas nolikšanu malā, jo tās ir kaites, kas apgrūtinātajai vai nocietinātajai sirdsapziņai liek spuroties pretī, izvirzot vienu pēc otra dažādus argumentus, līdz beidzot prasti patiesību…